Colección WHITES
Pasta blanca
Revestimiento
Brillo
25x75 / 30x90 / 40x120 / 30x60
* MONTANA WHITE solo disponible en los formatos 30x90.
* SOFT WHITE solo disponible en los formatos 30x90.
Pasta blanca
Revestimiento
Mate
25x75 / 30x90 / 40x120 / 30x60
* MONTANA WHITE MATT solo disponible en los formatos 30x90.
* SOFT WHITE MATT solo disponible en los formatos 30x90.
Revestimiento
Mate
Rectificado
Pavimento
Porcelanico
60x120 / 120x120
WHITE MATT